ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮัพเซาะห์ มาโมง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอามีเราะห์ สมาแฮ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรดาลีลา หะยีอาแว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮัพเซาะห์ มาโมง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6