ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สุทธิธรรม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0815411167
ชื่อ-นามสกุล : นายพัลลภ จินดารัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0816904690
ชื่อ-นามสกุล : นายอูเด็ง สาเร๊ะนุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0898784534
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตย์ ดวงสอดศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0862855206
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลซอมะ เจะหลง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0848621257
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดมลักษณ์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0869565943
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย จารุประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0842525850
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองกรณ์ศาสนา
เบอร์โทร : 0892961029
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศรี เกียรติภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ และ เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-2904690
อีเมล์ : phongsri_phong@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เกียรติภักดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณทิภา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ