ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา เล็มมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ