ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมะลิ จินดารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ