ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเดนโคมีนี สามะ
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ