ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมะลิ จินดารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ