ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

นางพรทิพย์ ดาราช
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา นิลน้ำ
ครูผู้ช่วย