ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรอื่น ๆ

นายวีระ โจมสว่าง
นักการภารโรง

นางสุนีย์ หะแว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางซาลมา แวยามา
แม่ครัว

นางสีตีบีเด๊าะ มะลี
ผู้ช่วยแม่บ้าน