ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอับดุลซอมะ เจะหะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์