ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถนอม สายเสมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์