ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขนิษฐา ไหมสมสู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย