ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอุทัย ไข่มุกข์
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ดาราช
ครู คศ.3