ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสุวภา มะสะอะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา