ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อย อายุศนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค 2482 - 1 พ.ค 2485
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี สืบสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ค 2485 - 1 ส.ค 2486
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผ่องศรี ประจวบผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ส.ค 2486 - 16 พ.ค 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ สถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค 2487 - 18 พ.ค 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลี้ยง สามแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พ.ค 2490 - 6 มิ.ย 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สุทธิเสรีนิวัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิ.ย 2501 - 31 ต.ค 2514
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัส ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย 2514 - 8 มิ.ย 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายพวง ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิ.ย 2519 - 1 ม.ค 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ม.ค 2535 - 3 ก.ค 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม เทียนสิน
ตำแหน่ง : รับราชการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ค 2537 - 31 มี.ค 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช เพ็งอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย 2539 - 30 ก.ย 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางดารา เทียนสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค 2539 - 30 ก.ย 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สุทธตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค 2543 - 1 ก.พ 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายยงค์ สิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : รับราชการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.พ 2548 - 28 ก.พ 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ เมฆเรื่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค 2548 - 30 มิ.ย 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายยงค์ สิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : รับราชการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค 2550 - 31 ต.ค 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศรี เกียรติภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย 2550 - 30 ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ดาราช
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2559 - 18 มิ.ย. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวภา หมะสะอะ
ตำแหน่ง : รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน