ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

ผู้เรียนไหว้สวย ด้วยรอยยิ้ม

เอกลักษณ์

เป็นสถานศึกษาที่สะอาด  ร่มรื่นและสวยงาม