ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

เป้าหมาย

มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 

  1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2. มีความรู้และทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเขียน

  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็น

  4. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  5. มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักโรงเรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ