ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ใฝ่เรียนรู้   คู่คุณธรรม  นำสุขภาพ

อยู่อย่างพอเพียง  และภูมิใจในความเป็นไทยปรัชญา

ทักษะดี  มีอนามัย วินัยเด่นเน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม