ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)

ตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

                เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตะลุบัน ๒ (วัดเลียบ)  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.. 2482 โดยอาศัยศาลาวัดเลียบเป็นที่ทำการสอน  โดยมีนางสร้อย อายุนิล เป็นครูประจำชั้นและเป็นครูใหญ่  ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงประถมศึกษาปีที่ 4

                เมื่อ พ.. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลตะลุบัน ๒ (วัดเลียบ)เป็นโรงเรียนวัดเลียบ

                ในปี พ.. 2500 นายนอง ปานชู  นายอำเภอสายบุรี ได้ของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการรวมกับงบประมาณที่ราษฎรบริจาคมาสมบท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่หมู่บ้านปากน้ำ ในเนื้อที่ประมาณ 3 งาน  และได้ทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านปากน้ำ  ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 85 คน

                ในปี .. 2506 โรงเรียนได้ถูกโอนให้กับทางเทศบาลตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ (ท. ๒) โดยมีนายไพโรจน์  สุทธิเสรีนิวัฒน์  เป็นครูใหญ่  

                ในปี พ.. 2521 ทางเทศบาลได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน 600,000 บาท  เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ซึ่งเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2522  และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ในปี พ.. 2533 เทศบาลได้ของบประมาณเฉพาะกิจจากกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นเงิน 3,070,00 บาท เพื่อทำการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคารคอนครีต 2 ชั้น 12 ห้องเรียน  ในที่ดินแห่งใหม่ในซอยโรงภาษีเก่า  ซึ่งเป็นของบริษัทพิธานพาณิชจำกัด เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา  สร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.. 2534   และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)

                ในปี พ.. 2550 ได้สร้างอาคารเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารเรียนคอนครีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน  ด้วยงบประมาณของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 8,260,000 บาท