ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนามัยโรงเรียน
ครูอนามัยโรงเรียน
นางพรทิพย์  ดาราช
ครู คศ.2