ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูแนะแนว
ครูแนะแนว
นางมะลิ  จินดารัตน์
ครู คศ.2