ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
นายอับดุลซอมะ  เจะหลง
ครูผู้ช่วย