ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
นางมะลิ  จินดารัตน์
ครู คศ.2