ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงินและพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงินและพัสดุ
นายถนอม  สายเสมา
ครู คศ.2