ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นางอุทัย  ไข่มุกข์
ครู คศ.3