ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวอังคณา  นิลน้ำ
ครูผู้ช่วย