ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ม.ค. 58 ถึง 22 ม.ค. 58 เข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
เข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สนามสุริยะสุนทร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ครูถนอม , ครูมะลิ , ครูวิชาการ