ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 252,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามคอนกรีตอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 472,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเทียนทอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 8,260,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารละหมาด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 190,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 125,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 449,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพิกุล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 3,070,000
เพิ่มเติม..